Team

GDW-Gent is een team.

Wij hebben niet de intentie om onze teamleden in hokjes te duwen of onderscheid te maken naargelang titel, opleiding, achtergrond of ervaring.

Wij zijn een dynamisch team en spelen daarom ook dagelijks in op de noden van het kantoor, de hoeveelheid van dossiers, de noodzakelijke arbeidsintensiteit van bepaalde aktes / dossiers. Wij trachten zoveel mogelijk te diversifiëren en de teamleden multi-inzetbaar op te leiden.

Hieronder stellen wij graag onze teamleden voor.

Gerechtsdeurwaarders

Kandidaat-gerechtsdeurwaarders

Stagiair-Gerechtsdeurwaarders

Team Finance 

Team Advocaten

Het 13-koppige ADV-team bestaat uit 5 kandidaat-gerechtsdeurwaarders, 2 stagair-gerechtsdeurwaarders en 6 juristen / paralegals. Het team verwerkt elke opdracht die aan onze studie wordt overgemaakt door een advocaat, curator of notaris.

Saartje, Tim, Heleen, Jordi en Marthe V. staan in voor de eenmalige opdrachten. Het gaat om het klaarmaken van - onder meer - volgende akten: dagvaardingen, akten van verzet, betekening cassatie in strafzaken, aanmaning IOS, betekening echtscheidingsvonnissen, verscheidene te betekenen akten in het kader van een faillissement, ...

Eveline, Ines, Mathieu, Lucy, Tessa, Alexandra, Marthe S. en Michelle behandelen de uitvoeringsdossiers. Vanaf er een titel is tussengekomen in Uw zaak komt U bij hen terecht. Het dossierbeheer van de ‘advocatendossiers’ gebeurt integraal door deze 13 personen, elk met hun eigen invalshoek en specialiteiten. Op deze manier kan U er zeker van zijn dat Uw dossier van A tot Z door dezelfde personen met kennis van zaken behandeld wordt.

 

Team Particulieren

Het Team Particulieren bestaat uit een 8 koppig team, eenieder met zijn specifieke ervaring en specialisatie. Met veel enthousiasme staan wij voor jou klaar om alle opdrachten te behandelen die ontvangen worden door kmo’s, handelaren, particulieren, ... Wens je een opdracht over te maken, bel ons dan gerust even op om te horen wat wij voor jou kunnen betekenen. Of je slechts één of een reeks onbetaalde facturen wenst in te vorderen. Wij bekijken dit graag met jou en informeren je vrijblijvend over onze visie en aanpak.

Het takenpakket van ons team is uitgebreider dan enkel het invorderen van facturen. Evenzeer kan je bij ons terecht met andere juridisch specifieke thema’s zoals:

    • invordering onderhoudsgelden
    • betekenen van een strafrechtelijk verzet
    • betekenen echtscheidingsvonnis
    • uithuiszettingen
    • …

Zonder een bindende overeenkomst wordt er een op maat gemaakte werkwijze overeengekomen. Indien gewenst, komen wij graag bij je langs om onze methodiek verder toe te lichten. Een vlotte samenwerking wordt steeds gegarandeerd waarbij een efficiënte aanpak altijd voorop staat. Met gebruik van je persoonlijke login-gegevens volg je zelf 24/24 de lopende dossiers op via onze online webapplicatie. Wij stellen alles in het werk om jouw dossier zo snel en zorgvuldig mogelijk tot een goed einde te brengen.

Team Belastingen

Het Team belastingen houdt zich quasi uitsluitend bezig met invorderingen en krijgt zijn opdrachten van federale en regionale belastingdiensten en de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ):

Voor de FOD Financiën worden personenbelastingen, bedrijfsvoorheffing, administratieve geldboeten, BTW en niet-fiscale schulden (voornamelijk penale boeten) ingevorderd;

Voor de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) wordt onbetaalde verkeersbelasting, onroerende voorheffing, erfbelasting, registratiebelasting, taksen op leegstand, onterecht ontvangen studietoelagen,  … geïnd. Bovendien worden op verzoek van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (het vroegere Zorgfonds) onbetaalde zorgpremies en eventuele boeten ingevorderd;

Voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vorderen wij werkgeversbijdragen en bijdrageopslagen in.

Alle voormelde diensten kunnen zichzelf een uitvoerbare titel (dwangschrift of -bevel) verschaffen, zonder tussenkomst van de “rechterlijke macht”.

Gezien de samenwerking tussen deze overheidsdiensten en de gerechtsdeurwaarders vastgelegd is in en onderworpen is aan protocollen, gedragscodes en samenwerkingsovereenkomsten, is de beslissingsbevoegdheid en onderhandelingsmarge van de gerechtsdeurwaarder deels ingeperkt. Dit betekent evenwel niet dat er niet naar gestreefd wordt de voor beide partijen beste en meest haalbare oplossing te zoeken.

Team Steden en Gemeenten

Het Team Steden en Gemeenten zorgt voor de behandeling van de overheidsopdracht van Stad Gent en Vervoersmaatschappij De Lijn. Ons team verzorgt de opdrachten inzake onbetaalde retributies voor het Mobiliteitsbedrijf, GAS-boetes, Gemeentebelastingen, retributies van de Hulpverleningszone Centrum, OCMW Gent en onbetaalde facturen van diverse schoolinstanties.

Team Stagiairs

GDW-Gent engageert zich jaarlijks in het kader van de opleiding en de begeleiding van studenten Rechtsgeleerdheid en Studenten rechtspraktijk aan de hogeschool. Er worden stageplaatsen aangeboden ten einde jonge mensen, bij de aanvang van hun professionele zoektocht, kennis te laten maken met het beroep van gerechtsdeurwaarder. Deze stagiairs draaien tijdelijk, doch volwaardig mee in onze structuur, zowel extern als intern.

Wil je bij ons stage lopen en deel uitmaken van ons dynamisch team? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Consulteer uw dossier online