FAQ

In een tijd waarin financiële onzekerheden, consumentenkredieten, echtscheidingen, beursfluctuaties, onverwachte uitgaven en de daardoor ontstane financiële gevolgen meer dan ooit actueel zijn, heeft de gerechtsdeurwaarder een steeds belangrijker sociale rol te vervullen.

De sociale rol kan echter enkel gevolg hebben voor zover de gerechtsdeurwaarder, in hoedanigheid van gerechtelijk en ministerieel ambtenaar belast met organieke opdrachten van de staat, de wettelijke aspecten en code van deontologie respecteert. De evenwichtsoefening die in veel gevallen dient gemaakt te worden vereist een probleemoplossend denken om de grootste gemene deler te vinden tussen middel en doel. Daarom is het belangrijk dat, wanneer u met een gerechtsdeurwaarder in contact komt, u hem alle relevante feiten mededeelt teneinde een goed beeld van de situatie te kunnen schetsen. Het belang van informatie en de toegang tot informatie is daarbij van kapitaal belang. Daarom trachten wij u op huidige pagina te informeren.

 

Veelgestelde vragen

De tussenkomsten van de gerechtsdeurwaarder kunnen onderverdeeld worden in twee grote groepen: de buitengerechtelijke en de gerechtelijke tussenkomsten.

Bij zijn tussenkomsten is het steeds de taak van de gerechtsdeurwaarder om u de noodzakelijke informatie te geven over de wijze waarop u in rechte kan handelen en om een antwoord te geven op uw vragen over zijn tussenkomst. Of u zelf beroep op hem doet of het voorwerp van zijn tussenkomst bent, maakt geen verschil uit.

1. Buitengerechtelijke tussenkomsten
De opdrachten die de gerechtsdeurwaarder kan afhandelen buiten een gerechtelijke procedure zijn de buitengerechtelijke tussenkomsten.

a. Minnelijke invordering van schulden
Voor elke niet betaalde schuld kunt u beroep doen op een gerechtsdeurwaarder. 
Hij zal dan proberen om de schuld te innen via een regeling in der minne. Hiervoor zal hij een aanmaning (schriftelijke ingebrekestelling) sturen naar de schuldenaar waarin hij de schuldenaar uitnodigt om binnen een bepaalde termijn zijn schuld te betalen. Als de schuldenaar hier niet op ingaat, kan hij gedagvaard worden voor een rechter.

b. Vaststelling
U kunt aan de gerechtsdeurwaarder vragen om een proces-verbaal van vaststelling op te maken. Hierbij beschrijft hij een bestaande en soms maar tijdelijke situatie. Hij kan dus alleen vaststellen wat hij zintuiglijk en op dat ogenblik kan waarnemen. Hij komt niet tussen als deskundige en kan dus geen advies of oordeel geven. Hij moet streven naar complete objectiviteit en mag zich nooit lenen tot eender welke vorm van onderzoek.
De beschrijving die de gerechtsdeurwaarder maakt, kan gelden als bewijs in een bestaande of toekomstige procedure, als bewijs voor de verzekering of als bewijs voor later omdat dringende uit te voeren maatregelen ervoor zullen zorgen dat de bestaande situatie nadien niet meer waarneembaar zal zijn.
Ook de rechter kan de gerechtsdeurwaarder vragen om een proces-verbaal van vaststelling op te maken.

2. Gerechtelijke Tussenkomsten
De opdrachten die de gerechtsdeurwaarder moet afhandelen in een gerechtelijke procedure zijn de gerechtelijke tussenkomsten. Op een verzoek voor een gerechtelijke tussenkomst moet de deurwaarder altijd ingaan. Hij mag dit echter wel laten afhangen van een voorafgaande betaling van een provisie.

a. Betekening
Soms moet de gerechtsdeurwaarder een akte betekenen. Hij zal dan op officiële wijze een betrokken persoon op de hoogte brengen door hem een geschrift te bezorgen.

b. Uitvoering van een beslissing
Als iemand veroordeeld werd door een rechter en zich niet vrijwillig schikt naar die uitspraak, dan kan de gerechtsdeurwaarder de veroordeelde verplichten om de wil van de rechter te eerbiedigen. Dit is de tenuitvoerlegging. Dit kan enkel gebeuren wanneer de titel uitvoerbaar verklaard werd.
Vb. :
- een uitvoerbaar verklaard vonnis of een uitvoerbaar verklaard arrest van de rechter
- een authentieke notariële akte

Ook de fiscale administratie kan haar eigen uitvoerbare titel maken (dwangschrift). De gerechtsdeurwaarder vervult dan zijn maatschappelijke rol als invorderaar van fiscale schulden. 

Een rechterlijke uitspraak kan ook op iets anders slaan dan alleen de betaling van een geldsom. Zo kan de veroordeling een verplichting opleggen om iets wel of niet te doen. Als die partij de verplichting niet respecteert of uitvoert, dan zal de gerechtsdeurwaarder die daartoe opdracht kreeg, dat in haar plaats doen. Bijgevolg zullen ook de extra kosten die hieraan verbonden zijn, zoals deze voor de noodzakelijke tussenkomst van derden, ten laste zijn van de veroordeelde partij.

De verplichting voor de gerechtsdeurwaarder om de uitspraken van de rechtbanken uit te voeren, zoals in voorgaand voorbeeld wordt geschetst, kunt u niet alleen terugvinden in de wet, maar staat ook altijd uitdrukkelijk vermeld onderaan de rechterlijke uitspraak in wat het formulier van tenuitvoerlegging wordt genoemd en dat begint met: ‘Lasten en bevelen dat alle daartoe gevorderde gerechtsdeurwaarder dit arrest, dit vonnis, deze beschikking, dit bevel of deze akte ten uitvoer zullen leggen.'

Uit het vervolg van deze formule blijkt bovendien dat de procureurs-generaal en de procureurs des Konings toezicht zullen houden en ervoor moeten zorgen dat de gerechtsdeurwaarder alle nodige bijstand kan krijgen om de uitvoering effectief te doen plaatsvinden.

De tenuitvoerlegging kan ook een reële executie inhouden. Dit wil zeggen dat de gerechtsdeurwaarder de veroordeling rechtstreeks uitvoert.
Vb. 
- de gerechtsdeurwaarder kan krakers laten uitdrijven

De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op roerende of onroerende goederen. Dit beslag kan bewarend of uitvoerend zijn.

Bij een bewarend beslag moet wat door de gerechtsdeurwaarder werd opgeschreven in zijn beslagexploot worden bewaard. Zo een beslag blijft drie jaar geldig. Alleen bij een uitvoerend beslag en als er niet volledig wordt voldaan mag de gerechtsdeurwaarder de opgeschreven goederen ophalen en openbaar verkopen. De opbrengst van deze verkoop zal hij nadien volgens wettelijke regels verdelen onder de schuldeisers.

Ook een beslag onder derden is mogelijk. Hierbij wordt iemand die u iets moet betalen of geven, verplicht om het deel dat niet door de wet wordt beschermd aan de gerechtsdeurwaarder af te geven. Ook deze opbrengst zal volgens de wettelijke regels worden verdeeld onder uw schuldeisers.
In overleg met de opdrachtgever moet de gerechtsdeurwaarder erop toezien dat de meest aangewezen procedure gebruikt wordt. Hierbij houdt de gerechtsdeurwaarder rekening met de omvang en de samenstelling van het vermogen van de veroordeelde persoon.

Ondanks de beslagprocedure zal de gerechtsdeurwaarder al het mogelijke doen om toch tot een minnelijke schikking te komen (afbetalingsplan, termijnen). Pas wanneer dit op niets uitloopt, zal hij de procedure definitief moeten afhandelen. Dit kan leiden tot de verkoop van een onroerend goed (door tussenkomst van de notaris) of van roerende goederen.

De kostprijs voor de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder is de officiële vergoeding voor het geleverde werk. De gerechtsdeurwaarder wordt immers niet betaald door de Belgische Staat, want hij oefent zijn beroep uit als zelfstandige. Bovenop deze kostprijs kunnen nog verschillende indirecte belastingen (registratierechten, recht op geschriften, griffierechten, etc...) geheven worden. Die worden gebruikt om de werking van justitie te verbeteren. Dat verklaart waarom de totale kost voor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vaak hoger is dan wat hem toekomt als persoonlijke vergoeding.

Als u een gerechtsdeurwaarder vraagt om tussen te komen, zal u meestal ook de kosten moeten dragen (zoals hiervoor reeds aangehaald kan hij vooraf een provisie vragen). De gerechtsdeurwaarder zal wel alles in het werk stellen om ook die voorgeschoten kosten nadien terug te vorderen bij de schuldenaar. Alleen als hij u een afzonderlijke en persoonlijke dienst verleent, die niet kadert in zijn verplichte gerechtelijke opdracht, zal de kost daarvan geheel voor uzelf blijven.

Om de kosten van een procedure zoveel mogelijk te beperken is het aangeraden om, als er beroep wordt gedaan op de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, in eerste instantie het geschil via minnelijke weg op te lossen. Als nadien blijkt dat die poging op niets uitdraait, dan kan de zaak nog steeds voor de rechtbank worden gebracht.
Een regeling van het geschil via een minnelijke weg levert zowel voor de schuldeiser als voor de schuldenaar mooie besparingen op.

Onder de rubriek Tarieven vindt u een overzicht van de gehanteerde tarieven.

Via een betaling aan het loket op het kantoor
GDW-Gent
Kortrijksesteenweg 1038
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Wij vestigen er graag uw aandacht op dat betalingen op het kantoor kunnen verricht worden in contanten of via bancontact.

Via een overschrijving in België
Derdenrekening (Dexia): 068-2510380-47

Gelieve bij betalingen steeds de gestructureerde mededeling te vermelden. Indien u betalingen verricht voor een andere persoon, gelieve dan tevens de naam van de persoon voor wie u betalingen verricht te vermelden.

Via een overschrijving vanuit het buitenland
Om een overschrijving te doen vanuit het buitenland heeft u een BIC en IBAN-code nodig. Ofwel deelt u deze codes mede aan de loketbediende van uw bank, ofwel kan u via internetbankieren de bewuste betaling verrichten met behulp van deze codes.

Derdenrekening (Dexia): 068-2510380-47
BIC: GKCCBEBB
IBAN: BE 22 0682 5103 8047

Gelieve bij de betalingen ook hier steeds de gestructureerde mededeling te vermelden. Indien u betalingen verricht voor een andere persoon, gelieve dan tevens de naam van de persoon voor wie u betalingen verricht te vermelden.

Wij vestigen er graag uw aandacht op dat het huidige Belgische overschrijvingsformulier verdwijnt tegen eind 2010. Met ingang van 1 januari 2011 zullen alle betalingen verlopen via het Europese overschrijvingsformulier. Ook hiervoor heeft u steeds de BIC en IBAN-code nodig.

Raadpleeg hier de folder ‘Het Europees overschrijvingsformulier'.

 

U kan steeds contact opnemen met ons kantoor en de desbetreffende klacht melden. Wij zullen zo snel als mogelijk uw klacht behandelen en desnoods de gepaste maatregelen nemen.

U kan een officiële klacht indienen bij de syndicus van de arrondissementskamer Gent. Voor officiële klachten tegen het kantoor of één van haar medewerkers dient u uw gemotiveerde klacht te richten tot de syndicus van het gerechtelijk arrondissement Gent:

De Heer Syndicus van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen
Mr. Johan Vanquatem
Voordries 22
9050 Gent
Tel: 09/232.02.88
Fax: 09/230.93.92

Meer informatie omtrent de klachtenprocedure kan u terugvinden op de website van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, onder de rubriek ‘Tucht en Deontologie'.

Aanmaning / ingebrekestelling
U krijgt een laatste verwittiging om tot betaling of verweer over te gaan alvorens de gerechtelijke procedure zal worden opgestart. Indien u geen gevolg aan dit schrijven verleent, zal de gerechtelijke procedure voor de rechtbank worden aangevat.

Dagvaarding
U wordt opgeroepen bij deurwaardersexploot om te verschijnen voor de rechtbank. De akte van dagvaarding vermeldt datum, uur en plaats waar moet worden verschenen. Op de zitting kan u zelf of uw raadsman uw belangen verdedigen. Indien u of uw raadsman niet opdaagt, kan er een vonnis bij verstek (in uw afwezigheid) worden genomen.

Uitgifte/expeditie
Dit is een uitvoerbaar afschrift van een vonnis of beschikking (gerechtelijke beslissing). Het is voorzien van het opschrift "Wij, Albert II, Koning der Belgen, aan allen die zijn en hierna wezen zullen doen te weten.", en van het formulier van tenuitvoerlegging.

Betekening
Met deze akte stelt de gerechtsdeurwaarder u officieel in kennis van de gerechtelijke beslissing. De gerechtsdeurwaarder zal een afschrift van de beslissing afgeven op de woonplaats van de veroordeelde partij. Indien u nog verzet of hoger beroep wenst in te stellen, contacteert u best uw raadsman/advocaat.

Bevel tot betalen
Met deze akte wordt u bevolen om iets te doen, niet te doen, te betalen, ... U dient onmiddellijk gevolg te geven aan deze akte en eventueel contact opnemen met ons kantoor.

Betekening-bevel tot betalen
Door deze akte worden voorgaande twee stadia in één exploot gecombineerd. De gerechtsdeurwaarder stelt u in kennis van de gerechtelijke beslissing en beveelt u onmiddellijk tot betaling over te gaan. U dient ons onmiddellijk te contacteren zodat naar een mogelijke oplossing kan gezocht worden.

Beslag
Dit is de bewarende of uitvoerende maatregel gelegd door de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de schuldeiser om te verhinderen dat de schuldenaar het in beslag genomen goed zou vervreemden (bewarend beslag) of om het goed te verkopen ten voordele van de schuldeiser (uitvoerend beslag).

Bewarend roerend beslag
De gerechtsdeurwaarder begeeft zich naar de woonplaats van de verweerder en verschaft zich toegang tot de lokalen waar de goederen van de schuldenaar zich bevinden, al dan niet bijgestaan door een slotenmaker en de openbare macht. De bedoeling van deze maatregel is de schuldenaar te verhinderen deze goederen zonder toestemming van de schuldeiser te vervreemden.

Uitvoerend roerend beslag
De gerechtsdeurwaarder begeeft zich naar de woonplaats van de verweerder en verschaft zich toegang tot de lokalen waar de goederen van de schuldenaar zich bevinden, al dan niet bijgestaan door een slotenmaker en de openbare macht. Alle roerende goederen die zich op de woonplaats van de schuldenaar bevinden, worden door de wet geacht zijn eigendom te zijn, tenzij de werkelijke eigenaar het tegenbewijs levert. De gerechtsdeurwaarder noteert alle goederen die zich op de woonplaats van de schuldenaar bevinden, met uitzondering van de niet voor beslag vatbare goederen. In de akte van uitvoerend roerend beslag staat vermeld wanneer er tot verkoop van de in beslag genomen goederen zal worden overgegaan. Van zodra er beslag werd gelegd, mag u de in beslag genomen goederen niet meer verkopen. Binnen de 10 dagen kan u een voorstel doen om de in beslag genomen goederen te verkopen ter regeling van uw schulden. Neem hiervoor contact op met ons kantoor.

Aanplakking
Minimaal 4 dagen voor de verkoop wordt door de gerechtsdeurwaarder een aanplakbiljet overhandigd op de woonplaats van de verweerder, evenals aan de verkoopzaal, waar de verkoop van goederen zal plaatsvinden. Indien u vooralsnog de verkoop wenst te vermijden dient u onmiddellijk te reageren. Langer wachten betekent immers dat er tot verkoop van uw goederen zal worden overgegaan. De verkoop vindt plaats in de veilingzaal van de gerechtsdeurwaarders (elke dinsdag en vrijdag te 9000 Gent, Afrikalaan 20-24).

Nieuwe verkoopdag
Er wordt een nieuwe verkoopdatum vastgesteld waarop de in beslag genomen goederen zullen worden verkocht.

Bovenstaande lijst is slechts een korte duiding omtrent de meest voorkomende exploten die door een gerechtsdeurwaarder worden betekend. Indien u meer duiding wenst omtrent andere exploten zoals er onder meer zijn:

- bewarend en uitvoerend beslag op onroerend goed
- bewarend en uitvoerend beslag onder derden
- pandbeslag
- beslag inzake namaak
- betekening met bevel tot ontruiming en betaling
- proces-verbaal van uitdrijving

dan neemt u best contact op met het kantoor. Wij zullen u zo veel als mogelijk met raad en daad bijstaan.

Ja, de gerechtsdeurwaarder heeft het recht om deuren en meubelen te openen indien deze gesloten zijn bij uw afwezigheid of indien u weigert ze te openen.

De wettelijke basis hiervoor vinden we terug in artikel 1504 en 1507 Gerechtelijk Wetboek:

"Art. 1504 Ger. W. Zijn de deuren gesloten of wordt er geweigerd ze te openen, dan kan de gerechtsdeurwaarder een deurwachter aanstellen; hij wendt zich dadelijk zonder formaliteiten tot de politiecommissaris of, indien er geen is, tot de vrederechter of tot de burgemeester.
De persoon op wie de deurwaarder aldus een beroep heeft gedaan, degene aan wie deze persoon daartoe opdracht heeft gegeven of die hem vervangt, is tegenwoordig bij het openen van de deuren en zelfs van de meubelen indien daartoe grond bestaat en maakt geen proces-verbaal op, maar ondertekent het proces-verbaal van de deurwaarder, die van alles slechts een enkele akte mag opmaken.
De politiecommissaris kan een agent aanwijzen om hem te vertegenwoordigen."

"Art. 1507 Ger. W. Indien de beslagene afwezig is en een meubel moet worden opengebroken, kan de gerechtsdeurwaarder optreden zoals in artikel 1504 is voorgeschreven."

Wanneer de gerechtsdeurwaarder overgaat tot beslag, dient hij bepaalde grenzen in acht te nemen. Zo bepaalt de wet welke goederen niet in beslag kunnen genomen worden en wat de grenzen zijn van inbeslagname van loon en/of andere uitkeringen.

De wettelijke basis hiervoor vinden we terug in de artikelen 1408 - 1413 Gerechtelijk Wetboek, waarvan we de belangrijkste bepalingen hier voor u op een rijtje zetten :

"Art. 1408, §1 en §2 Ger. W. 
§1 Behalve op zaken, niet vatbaar voor beslag verklaard door bijzondere wetten, mag ook geen beslag worden gelegd:

1° op het nodige bed en beddegoed van de beslagene en van zijn gezin, de kleren en het linnengoed volstrekt noodzakelijk voor hun persoonlijk gebruik alsmede de meubelen nodig om deze op te bergen, een wasmachine en strijkijzer voor het onderhoud van het linnen, de toestellen die noodzakelijk zijn voor de verwarming van de gezinswoning, de tafel en de stoelen die voor de familie een gemeenschappelijke maaltijd mogelijk maken, alsook het vaatwerk en het huishoudgerei dat volstrekt noodzakelijk is voor het gezin, een meubel om het vaatwerk en het huishoudgerei op te bergen, een toestel om warme maaltijden te breiden, een toestel om voedingsmiddelen te bewaren, één verlichtingstoestel per bewoonde kamer, de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor de mindervalide gezinsleden, de voorwerpen die bestemd zijn om te worden gebruikt door de kinderen ten laste die onder hetzelfde dak wonen, de gezelschapsdieren, de voorwerpen en producten die noodzakelijk zijn voor de lichaamsverzorging en voor het onderhoud van de vertrekken, het gereedschap dat nodig is voor het onderhoud van de tuin, een en ander met uitsluiting van de luxemeubelen en luxeartikelen;
2° Op de boeken en overige voorwerpen, nodig voor de voortzetting van studies of voor de beroepsopleiding van de beslagene of van de kinderen te zijnen laste die onder hetzelfde dak wonen;
3° Op de goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, tot een waarde van 2500 EUR op het tijdstip van het beslag en naar keuze van de beslagene, behalve voor de bepaling van de prijs van die goederen;
4° Op de voorwerpen die dienen voor de uitoefening van de eredienst;
5° Op de levensmiddelen en brandstof die de beslagene en zijn gezin voor een maand nodig hebben;
6° een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene, alsmede een varken en vierentwintig dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel en de voeding van dat vee gedurende één maand.

§2 De in §1 bedoelde goederen blijven voor beslag vatbaar indien zij zich op een andere plaats bevinden dan waar de beslagene gewoonlijk woont of werkt."

Art. 1409 Ger. W. bepaalt de grenzen van de inbeslagname van loon en/ of andere uitkeringen. De bedragen worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen. 

Grenzen loonbeslag (inkomen uit arbeid):

2019
< € 1128 0% beslagbaar
€ 1128 - € 1212 20% beslagbaar
€ 1212 - € 1337 30% beslagbaar
€ 1337 - € 1462 40% beslagbaar
> € 1462 100% beslagbaar

Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 70 per kind ten laste.

Grenzen beslag vervangingsinkomens

2019
< € 1128 0% beslagbaar
€ 1128 - € 1212 20% beslagbaar
€ 1212 - € 1462 40% beslagbaar
> € 1462 100% beslagbaar

Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 70 per kind ten laste.

Wij vestigen er graag uw aandacht op dat uw inkomsten steeds volledig beslagbaar zijn indien er beslag wordt gelegd wegens onderhoudsgelden.

Iedere onderneming, bedrijfsleider, ambachtsman, handelaar, beoefenaar van een vrij beroep of individueel ondernemer, die bij zijn bank(en) moeilijkheden ondervindt om het financieringsprobleem op te lossen, kan zich richten tot de kredietbemiddelaar. 

De kredietbemiddelaar zal:

  • Een aanspreekpunt vormen voor elke ondernemer die financieringsproblemen ondervindt,
  • De dossiers analyseren om oplossingen voor te stellen telkens dit mogelijk is,
  • De dialoog en het overleg bevorderen tussen de ondernemingen en hun financiële instelling,
  • De maatregelen van de overheidsmaatregelen ter ondersteuning van de economie bekend maken en overleggen met de instelling ter zake,
  • Indien nodig, optreden als kredietbemiddelaar met de andere overheden (belastingontvanger, openbare instellingen van sociale zekerheid...)

Zijn gegevens:

CeFip c/o
Kredietbemiddelaar voor ondernemingen
de Lignestraat 1
1000 Brussel
Groen nummer 0800/84 426
Fax: 02/209 08 34
kredietbemiddelaar@cefip-kefik.be

Consulteer uw dossier online