Nieuws

11/01/2021
Saartje Hollemaert
GDW-Gent
Wetgeving

Covid Moratorium

#crisismaatregelen

Eind 2020 werd op de valreep nog een nieuw moratorium gepubliceerd, waardoor wij als gerechtsdeurwaarders opnieuw beperkt worden in onze mogelijkheden tot tenuitvoerlegging. Dit moratorium geldt (voorlopig) t.e.m. 31/01/2021.

Bekijk de wet hier.

UITVOERINGSMAATREGELEN

De ondernemingen op dewelke het moratorium betrekking heeft, zijn deze die cumulatief voldoen aan volgende 3 voorwaarden :

 • De onderneming heeft voorlopig de deuren moeten afsluiten in toepassing van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.
 • De onderneming was niet in staking van betaling op 18 maart 2020.
 • De continuïteit van de onderneming wordt bedreigd door de COVID 19 pandemie en haar gevolgen.

Wat de particulieren betreft is het moratorium op iedereen van toepassing, met volgende uitzonderingen :

 • De invordering betreft alimentatieschulden zoals bedoeld in artikel 1412 Ger.W.
 • De schuldenaar geeft zijn (schriftelijk uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en vrijwillig) akkoord voor het beslag of de voortzetting van de gedwongen tenuitvoerlegging.
 • Invordering van alle sommen die ingevolge fraude verschuldigd zijn in fiscale of sociale zaken.
 • Voor de fiscale kennisgeving die geldt als beslag onder derden in handen van de notaris.

Onderaan treft U een schematisch overzicht van de algemene regels (groen mag, grijs is tijdelijk niet mogelijk).

UITHUISZETTINGEN

Wat betreft uithuiszettingen is een en ander afhankelijk van waar de uithuiszetting dient plaats te vinden. In Wallonië en Brussel werden van overheidswege moratoria ingevoerd, voor Vlaanderen niet. 

Voor Vlaanderen gold het advies van onze Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders waarbij werd aanbevolen om niet over te gaan tot uithuiszetting van particulieren.

Dit advies werd op 7 januari jl. ingetrokken. Bijgevolg staat ons (voorlopig) niets in de weg om in Vlaanderen opnieuw uithuiszettingen in te plannen. Het is uiteraard mogelijk dat het Vlaams Gewest alsnog een moratorium zal publiceren, gelet op het intrekken van deze aanbeveling.

Wij starten het plannen van uithuiszettingen opnieuw op. Hebt U een uitvoeringsdossier lopen op ons kantoor waarbij een uithuiszetting dient te gebeuren in Vlaanderen, dan ontvangt U binnenkort een bericht van ons met een datum van uithuiszetting.
 

FAILLISSEMENTEN EN ONTBINDING OVEREENKOMSTEN – m.b.t. ondernemingen die onder het toepassingsgebied vallen

 • Kunnen niet op dagvaarding failliet verklaard worden. De dagvaarding kan wel betekend worden, doch het faillissement zal niet uitgesproken worden zolang het moratorium geldt.
 • Overeenkomsten gesloten voor de inwerkingtreding van de wet (24/12/2020) kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk worden ontbonden wegens wanbetaling van een geldschuld opeisbaar onder de overeenkomst.
   

Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor bij vragen!

 

TYPE AKTE  ONDERNEMINGEN  PARTICULIEREN
Minnelijk en gerechtelijk    
Aanmaning                                                                              
Herinnering    
Gerechtelijk    
Betekeningen    
Gedinginleidende akte (DGV faling inbegrepen)      
Aanmaning tot betalen IOS    
Uitvoerbare titel    
Bevel tot betalen    
Bevel voorafgaand onroerend beslag (hoofdverblijfplaats)    
Bevel voorafgaand onroerend beslag (niet hoofdverblijfplaats)    
Bewarende maatregelen    
Bewarend beslag op roerende goederen    
Bewarend beslag op onroerende goederen (hoofdverblijfplaats)    
Bewarend beslag op onroerende goederen (niet hoofdverblijfplaats)    
Bewarend beslag onder derden    
Bewarend beslag op zeeschepen en binnenschepen    
Omzetting bewarend in uitvoerend beslag    
Uitvoeringsmaatregelen    
Uitvoerend beslag op roerende goederen    
Uitvoerend beslag op onroerende goederen (hoofdverblijfplaats)    
Uitvoerend beslag op onroerende goederen (niet hoofdverblijfplaats)    
Gemeengemaakt beslag    
Uitvoerend beslag onder derden    
Loonoverdracht    
Uitvoerend beslag op zeeschepen en binnenschepen    
Aanplakking    
Nieuwe verkoopdag    
Gerechtelijke verkoop    

 

Wij wensen iedereen een veilige periode toe.
Bij twijfel, aarzel niet ons te contacteren!

#teamworkisknowledge

Consulteer uw dossier online