Nieuws

09/01/2023
Eveline Baeten
Wetgeving

Waarde Meesters,
Beste opdrachtgevers,

In datum van 30/12/2022 werd de wet van 26/12/2022 betreffende de vermelding van de rechtsmiddelen en houdende diverse bepalingen in gerechtelijke zaken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet trad - twee dagen na haar publicatie - in werking op 01/01/2023 en kwam er naar aanleiding van (onder meer) een arrest van het Grondwettelijk Hof op 10/02/2022 (nr. 23/2022 R.G. 7469).

De wet is van bijzonder belang aangezien deze enkele wijzigingen aanbrengt in het Gerechtelijke Wetboek. Zo werden de artikelen 43 en 47bis Ger.W. gewijzigd en werd een nieuw art. 780/1 Ger. W. ingeschreven.

Deze drie artikelen leggen sedert 01/01/2023 een verplichting op om de partijen in burgerlijke zaken te informeren met betrekking tot de verschillende rechtsmiddelen dewelke mogelijk zijn tegen de gerechtelijke uitspraak.

De informatieplicht is tweeledig :

  • Art. 780/1 Ger.W. voorziet in een informatieblad dat wordt opgemaakt op het moment waarop het vonnis verleend wordt door de rechter of de griffier (naar keuze van het betrokken gerecht). Het informatieblad maakt geen deel uit van het vonnis maar zal gevoegd worden bij de uitgifte.

SANCTIE : de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden neemt geen aanvang (art. 47bis, 2e lid Ger.W.)

  • Art. 43 Ger.W. voorziet in de verplichting om in ieder exploot van betekening die de termijn voor het instellen van een rechtsmiddel doet lopen, uitdrukkelijk te vermelden dat deze betekening deze termijn doet lopen, alsook de eerste dag van deze termijn. De gerechtsdeurwaarder neemt deze datum op in het exploot.

SANCTIE : het betekeningsexploot is nietig (art. 43 Ger.W. – op straffe van nietigheid voorgeschreven vermeldingen)

De artikelen vinden toepassing op alle exploten betekend vanaf 01/01/2023.

Dit wil zeggen : ook voor uitgiftes afgeleverd vóór deze datum dient de betekening te voldoen aan de vereisten van voormelde artikelen. Deze uitgiftes werden afgeleverd zonder het in art. 780/1 Ger.W. bedoelde informatieblad. Voor deze uitgiftes verzochten wij de griffies reeds om het blad bijkomend af te leveren. Bij ontvangst gaan we over tot betekening.

Bij de bestelling van nieuwe uitgiftes verzoeken wij de griffies systematisch het informatieblad vermeld in art. 780/1 Ger.W. af te leveren samen met uitgifte.

Tot op heden is het echter niet volledig duidelijk welke weerslag deze nieuwe wetgeving zal hebben op de termijn waar binnen de griffies kunnen overgaan tot aflevering van de uitgifte of het (essentiële) informatieblad dat bij de uitgiftes hoort die we reeds in ons bezit hadden.

Wij begrijpen dat een en ander ongemakken met zich meebrengt, maar wensen te benadrukken dat we alles in het werk stellen om zo snel als mogelijk de correcte documenten te bekomen en dus tot een rechtsgeldige betekening te kunnen over gaan.

Wij bedanken U alvast voor Uw geduld en houden U verder op de hoogte. Indien U in tussen tijd vragen zou hebben, aarzel niet ons te contacteren.

Consulteer uw dossier online